نویسنده = ���������� ���������� ������������������
مطالعه الگوی جریان در محفظه احتراق موتور جت بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی جریان

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 35-46

10.22044/jsfm.2013.105

عبدالحسین دارمی زاده؛ محمد رضا انصاری