نویسنده = ���������������� ����������������
بررسی عددی و تجربی استحکام سازه‌ای کف پهپاد آب‌نشین هنگام برخورد با سطح آب

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 227-238

10.22044/jsfm.2021.2152

محمدصادق شاهسوند؛ حسین گل پرور