نویسنده = سمیه داودآبادی فراهانی
بررسی اثر شرایط محیطی بر دودکش خورشیدی: تحلیل اگزرژی و اقتصادی و انتخاب شهر مناسب

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 351-364

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علی خزاعی نژاد