نویسنده = ������ �������� ������ ����������
بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 181-196

10.22044/jsfm.2019.7509.2724

محمد مصطفی غفوریان؛ حمید نیازمند؛ زهره اکبری؛ بهاره بخش زحمت کش