نویسنده = ���������������� ������������
مدل‌سازی و تحلیل عددی عملکرد پره استاتور توربین از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 185-198

10.22044/jsfm.2021.8498.2928

محسن سروشان؛ جاماسب پیرکندی؛ حمید پرهیزکار