نویسنده = ��������������������� �������������� ��������