نویسنده = �������������� ��������
بررسی عددی پدیده جدایش در پایین دست جریان محوری حول استوانه در حالت آشفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22044/jsfm.2022.49.1

حمید راستگو؛ سیف ا... سعدالدین