نویسنده = �������� �������� �������� ����������������