نویسنده = ���������� ������������������ ������������
بررسی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر بر روی کارآیی کلکتور خورشیدی حجمی با استفاده از نانوسیال آب-اکسید مس

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 91-100

10.22044/jsfm.2017.936

علیرضا کیانی ایرانپور؛ مریم کرمی؛ شهرام دلفانی