نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأثیر جانمایی‌ دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 261-270

10.22044/jsfm.2016.812

زهره ایمانی نژاد؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت؛ هادی پاسدار شهری