تأثیر جانمایی‌ دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در سالهای اخیر، سیستم گرمایش قرنیزی به دلیل توزیع یکنواخت حرارت و پایین بودن دمای آب تغذیه، مورد توجه بسیاری از مهندسان تهویه مطبوع قرار گرفته ‌است. با این وجود، عدم استفاده از تجهیزات وزشی در ساختمانهای دارای سیستم ‘گرمایشی مذکور، می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوای داخل شود. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی میزان تأثیرگذاری جانمایی دریچه تأمین هوای تازه بر کیفیت هوای داخل و شرایط آسایش حرارتی ساکنان در یک ساختمان با سیستم گرمایشی قرنیزی در فصل زمستان می‌باشد. برای این منظور، شاخص‌های احساس حرارتی افراد و کیفیت هوای داخل برای یک اتاق نمونه استاندارد در شرایط اقلیمی با دمای طرح خارج زمستانه صفر درجه سلسیوس به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جانمایی صحیح دریچه تأمین هوای تازه، تأثیر قابل توجهی بر دمای هوا، شرایط آسایش حرارتی افراد و کیفیت هوای داخل دارد. به طوری که با تغییر محل دریچه سقفی تأمین هوا از نزدیکی دیوار خارجی به سمت مرکز اتاق، می‌توان متوسط دمای هوا در فضای نمونه را تا اندازه 1/1 درجه سلسیوس (از 4/21 به 5/22 درجه سلسیوس) افزایش ‌داد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که انتخاب محل مناسب برای دریچه تأمین هوای تازه می‌تواند شاخص بهبود کیفیت هوای داخل را از حدود 44/0 به حدود 67/0 افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ploskić A, Holmberg S (2010) Heat emission from thermal skirting boards. Build Environ 45(5): 1123-1133.
[2] Ren J, Zhu L, Wang Y, Wang C, Xiong W (2010) Very low temperature radiant heating/cooling indoor end system for efficient use of renewable energies. Sol Energy 84(6): 1072-1083.
[3] Ploskić A, Holmberg S (2011) Low-temperature baseboard heaters with integrated air supply – An analytical and numerical investigation. Build Environ 46(1): 176-186.
[4] Ploskić A, Holmberg S (2014) Performance evaluation of radiant baseboards (skirtings) for room heating – An analytical and experimental approach. Appl Therm Eng 62(2): 382-389.
[5] Zolfaghari A, Sekhavatmand B (2014) The effect of air infiltration from window gaps on the performance of baseboard heating system and occupants' thermal comfort conditions. Modares Mech Eng 14(8): 113-120. (In Persian)
[6] Niu J, Kooi JVD (1994) Indoor climate in rooms with cooled ceiling systems. Build Environ 29(3): 283-290.
[7] Moriske HJ, Drews M, Ebert G, Menk G, Scheller C, Schondube M, Konieczny L (1996) Indoor air pollution by different heating systems: coal burning open fireplace and central heating. Toxicol Lett 88(1-3): 349-354.
[8] chen X, Li A, Gao R (2012) Effects of near-wall source on particle deposition. Build Environ 5(4): 371-382.
[9] Golkarfard V, Talebizadeh P (2014) Numerical compresion of airborne particles  deposition and dispersion in radiator and  floor heating  systems. Adv Powder Technol 25: 389-397.
[10] ANSI/ASHRAE (2001) Standard 140-2001. Standard method of test for the evaluation of building energy analysis computer programs, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
[11] Clive D (2003) Marine Notice: Carbon Dioxide: Health Hazard. Australian Maritime.
[12] ANSI/ASHRAE (2010) Standard 55-2010. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
[13] Fanger PO (1970) Thermal comfort analysis and applications in environmental engineering. McGraw-Hill, New York.
[14] ISO7730 (1994) Moderate thermal environments—Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort. International Standards Organization.
[15] ASHRAE (2001) Handbook of fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
[16] ISIRI-14384 (2012) Determination of thermal comfort PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (In Persian).
[17] ANSI/ASHRAE (2004) Standard 62-2004. Ventilation for acceptable indoor air quality. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.