نویسنده = ���������� �������������� ����������
بررسی اثرات غیرخطی بر روی پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2012.78

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد


استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در بدست آوردن ماکزیمم پاسخ سیستم نامیزان

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 37-46

10.22044/jsfm.2012.49

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد؛ حسین دهقان