نویسنده = ������ ������������������ �������� ������
تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 213-228

10.22044/jsfm.2015.678

محمد علی فرزاد؛ حسن حسن زاده؛ علی صفوی نژاد؛ محمد رضا اقا ابراهیمی