نویسنده = ������ ���������� ������
تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 213-228

10.22044/jsfm.2015.678

محمد علی فرزاد؛ حسن حسن زاده؛ علی صفوی نژاد؛ محمد رضا اقا ابراهیمی


مدل‎سازیترمودینامیکی انتقال حرارت و بخار در رطوبت‌زن غشایی پوسته و لوله :نوع گاز – گاز

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2015.591

محمد باروتی اردستانی؛ حسن حسن زاده؛ سید یوسف احمدی بروغنی