نویسنده = ������������ ������������ ��������
مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 67-82

10.22044/jsfm.2013.108

محمحد محسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ امین شهبانی ظهیری