مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی مشخصات گردابه¬های ایجاد شده در مجاور دیواره¬های کانال واگرای تدریجی در حالت دو بعدی و با نسبت انبساط 1:3 می باشد. در این تحقیق، جریان آرام سیال نیوتنی در داخل کانال، برای چهار زاویه 30، 45، 60 و 90 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. گسسته سازی معادلات حاکم با استفاده از روش احجام محدود صورت گرفته و برای کوپل پارامترهای سرعت و فشار از الگوریتم پیزو بر روی شبکه جابجا شده استفاده شده است. در تمام تحقیقات پیشین طول گردابه¬ها برای حالت انبساط ناگهانی (زاویه 90 درجه) مورد بررسی قرار گرفته است. از نوآوری تحقیق حاضر این است که برای هر گردابه مشخصات طول، بیشترین ارتفاع و طول بیشترین ارتفاع، نقطه شروع و خاتمه¬ گردابه از ابتدای بخش انبساطی به ازای زوایای 30، 45 و 60 درجه در محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به صورت منظم و طبقه¬ بندی شده در جداول پیوست گزارش شده است. همچنین در هر زاویه خطوط جریان و کانتورهای سرعت در محدوده اعداد رینولدز مختلف مورد بررسی قرار گرفته و ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها