نویسنده = مجید معاونیان
استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 35-48

10.22044/jsfm.2018.5409.2322

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد


بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2016.801

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد؛ سیدایمان پیش‌بین