دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-221 
16. بررسی ضربه قوچ ناشی از خاموشی گام به گام و همزمان پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری

صفحه 207-221

امیر پارساصدر؛ احمد احمدی؛ علیرضا کرامت؛ بابک لشکرآرا