دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-185 
3. در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیتهای مدلسازی بر منحنی شکنندگی فروریزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 25-34

احسان خجسته فر؛ سید بهرام بهشتی اول؛ کوروش نصر الله زاده؛ محمدرضا ذوالفقاری


10. بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ

صفحه 119-132

محمد امین رئوفی؛ حمید نیازمند؛ احسان ابراهیم نیا بجستان


گزارش تحقیقاتی

14. اثرزاویه قرارگیری الیاف بر روی چقرمگی شکست بین لایه ای در مودI ماده مرکب الیاف شیشه/اپوکسی

صفحه 183-187

عبدالحسین فریدون؛ سیدعلیرضا ثابت؛ شکوفه دولتی؛ محمدرضا اسماعیلی