دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-184 

سایر مقالات

5. استفاده از روش ایزوژئومتریک در مدلسازی شکست سد با دیدگاه لاگرانژی

صفحه 45-55

رضا مقصودی؛ رامین امینی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت


مقاله مستقل

6. ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

صفحه 57-64

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد


مقاله مستقل

8. پیش بینی عددی و تایید تجربی شکست در ورق های جوش خورده به هم با استفاده از مکانیک آسیب

صفحه 83-91

محمدرضا نقش؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ مهرداد پورسینا


9. طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج در کمپرسور های صنعتی

صفحه 93-108

سید مهدی علوی نیا؛ محمد علی صدر نیا؛ محمد جواد خسروجردی؛ محمد مهدی فاتح