دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-184 

سایر مقالات

5. استفاده از روش ایزوژئومتریک در مدلسازی شکست سد با دیدگاه لاگرانژی

صفحه 45-55

10.22044/jsfm.2014.339

رضا مقصودی؛ رامین امینی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت