شماره جدید مجله

شماره جدید مجله مکانیک سازه ها و شاره ها با تعداد 9 مقاله آماده انتشار است، این مقالات از قسمت "مقالات آماده انتشار" قابل رویت می باشد.

ضمن تبریک به این عزیزان، از همه اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران دعوت بعمل می آید تا مقالات خود را از طریق سامانه برای ما ارسال نمایند.