تحلیل رفتار دینامیکی خط لوله انتقال گاز در اثر تغییرات دبی جریان

نوع مقاله : گزارش تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناس/ سازمان نظام مهندسی استان ایلام

2 دانشیار / دانشگاه علم و صنعت ایران

3 معاونت مهندسی و توسعه/ شرکت پالایش گاز ایلام

چکیده

در بررسی و مدل سازی شبکه خطوط انتقال گاز دو نوع جریان پایا و گذرا وجود دارد. مدل سازی جریان گذرا نسبت به جریان پایا پیچیده‌تر و مشکلتر است ولی به خوبی می تواند جوابگوی پیش‌بینی شبکه انتقال در حالات مختلف باشد. شبکه خطوط انتقال گاز شامل خط لوله، ایستگاه تقویت فشار، ایستگاه تقلیل فشار، شیرهای مسدودکننده و میادین ذخیره است که اثر هر یک در رفتار گذرای شبکه نسبت به دیگری کاملاً متفاوت است. در این تحقیق خط لوله بعنوان مهمترین پارامتر تاثیرگذار در رفتار گذرای شبکه انتقال گاز برای حالت گذرای همدما مدل سازی و بررسی شده‌است. مدل سازی خط لوله با استفاده از معادلات بقای جرم، ممنتوم و معادله حالت، منتهی به معادلات دیفرانسیلی جزئی می‌شود که باید نسبت به زمان و مکان حل شوند. در این تحقیق سه گزینه از شرایط عملیاتی خط لوله انتقال گاز در حالت گذرا مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج مدل‌سازی هر یک بصورت منحنی‌های تغییرات دبی جریان و فشار در طول خط لوله برای زمانهای مختلف رسم و تفسیر شده اند.

کلیدواژه‌ها


[1] Santos SP (1997) Transient analysis, a must in gas pipeline design. 29th annual meeting pipeline simulation interest group (PSIG), Tucson, Arizona, Oct. 15–17.
[2] Ouyang L, Aziz K (1996) Steady-state gas flow in pipes. J Petrol Sci Eng: 137–158.
[3] Gato LMC, Henriques JCC (2005) Dynamic beahaviour of high-pressure natural-gas flow in pipelines. Int J Heat Fluid Flow: 817–825.
[4] Schroeder DW (2001) A tutorial on pipe flow equations. 3rd annual meeting pipeline simulation interest group (PSIG), Salt Lake City, Utah, Oct.17–19.
[5] Ouyang L, Aziz K (1996) Steady-state gas flow in pipes. J Petrol Sci Eng: 137–158.
[6] Rhoads GA (1983) Which flow equation - Does it matter?. 15th annual meeting pipeline simulation interest group (PSIG), Detroit, Michigan, Oct. 27–28.
[7] Stoner MA (1969) Steady- state analysis of gas production transmission and distribution systems. Meeting society of petroleum engineers of AIME, Denever, Colorado, 28 Sep.–1 Oct.
[8] Hoeven TV, Gasunie NVN (1992) Some athematical aspects of gas network simulation. 24th annual meeting pipeline simulation interest group (PSIG), Corpus Christi, Texas, Oct. 22–23.
[9] Doonan AF, Fletcher I, Cox CS, Arden WJB (1998) Evaluation of a remote boundary pressure control strategy using SIMULINKTM. Proceeding from UKACC International Conference on Control’ 98(455): 129-134, Sep. 1–4.
[10] Luongo CA (1986) An efficient program for transient flow simulation in natural gas pipelines. 15th annual meeting pipeline simulation interest group (PSIG), New Orleans, Louisiana, Oct. 30–31.
[11] Tao WQ, Ti HC (1998) Transient analysis of gas pipeline network. Chem Eng J, No. 69: 47–52.
[12] Osiadacz AJ (1987) Simulation and analysis of gas networks. Gulf Publishing Company, Houston, Texas.
[13] Tao WQ, Ti HC (1998) Transient analysis of gas pipeline network. Chem Eng J, No. 69: 47–52.
[14] Luongo CA (1986) An efficient program for transient flow simulation in natural gas pipelines. 15th annual meeting pipeline simulation interest group (PSIG), New Orleans, Louisiana, Oct. 30–31.
 [15] Hati A, Verma N, Chhabra R (2001) Transient analysis of gas flow in a straight pipe. Can J Chem Eng, 1: 18–27.