بررسی ضربه قوچ ناشی از خاموشی گام به گام و همزمان پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه شاهرود

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شاهرود

3 استاد / دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

4 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

در سیستم‌های بزرگ یک پمپ قادر به تامین هد مورد نیاز نمی‌باشد لذا پمپ‌ها را به صورت سری به یکدیگر متصل می‌کنند تا هد مورد نیاز تأمین گردد. حال اگر پمپ‌های گروه سری به صورت ناگهانی متوقف شوند، ضربه قوچ رخ می‌رهد که به صورت موج‌های فشاری مثبت و منفی ظاهر می‌شود. این موج‌ها باعث بوجود آمدن تنش‌های بسیار زیادی در اجزای سیستم می‌شود. هدف از این تحقیق ارایه‌ی عملکرد بهتر سیستم پمپاژ سری در حالت ماندگار و بررسی جریان غیرماندگار ناشی از حالت‌های مختلف توقف ناگهانی پمپ های سری یک سیستم و عملکرد گروه پمپ‌های سری در حالت غیرماندگار می‌باشد. برای بررسی جریان غیرماندگار در این حالت باید معادلات خطوط مشخصه حاصل از هیدرولیک جریان، روابط حاکم بر پمپ‌ها و نحوه‌ی اتصال آنها را با یکدیگر ترکیب و به صورت همزمان حل نمود. این مهم با استفاده از مدل عددی در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده، زمانی که پمپ‌ها مشابه باشند کارایی سیستم در حالت ماندگار افزایش می‌یابد. در صورت توقف گام به گام پمپ‌ها نسبت به حالت توقف ناگهانی کل پمپ‌های ایستگاه پمپاژ، فشار‌های کمتری ( مثبت و منفی) به سیستم وارد می‌شود. در حالت گام به گام توقف هر یک از پمپ‌ها تاثیر متفاوتی به سیستم وارد می‌کند که بر اساس نتایج حاصله بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات