پیش‌بینی مقاومت‌فشاری ستون‌بتنی مربعی محصورشده با FRP با استفاده از منطق‌فازی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

محصورسازی ستون‌های بتنی با صفحات کامپوزیتی از جنس پلیمرهای مسلح‌شده با الیاف، موسوم به ورقه‌های FRP، از جمله شیوه‌های نوین در بهسازی سازه‌ها محسوب می‌گردد. بررسی عملکرد ستون‌های بتنی با مقطع دایره‌ای محصورشده با FRP، در سال‌های اخیر به طور وسیعی انجام شده اما مقطع مربعی کمتر مطالعه گردیده است. در این تحقیق، مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی مربعی محصورشده با FRP، با استفاده از منطق فازی مدل خواهد شد. به منظور ساخت مدل فازی، نتایج آزمایشگاهی شامل 182 نمونه از مقالات انتشار یافته استخراج گردیده است. همچنین روابط صریح مدل فازی پیشنهادی که مقاومت فشاری ستون بتنی مربعی محصورشده با FRP را به صورت تابعی از عرض و شعاع گردی گوشه مقطع، مقاومت مشخصه بتن، کل ضخامت دورپیچ FRP، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته FRP بیان می‌کند، ارائه شده است. دقت نتایج به دست آمده از مدل فازی پیشنهادی در مقابل داده‌های آزمایشگاهی بسیار رضایت بخش می‌باشد. علاوه براین از مقایسه مدل فازی پیشنهادی با تعدادی از مدل‌های موجود که توسط محققان مختلف ارائه شده‌اند، مشاهده می‌شود که مدل فازی دقت بهتری نسبت به سایر مدل‌های موجود دارد.

کلیدواژه‌ها