مطالعه جریان سیال و انتقال حرارت مرکب برای نانوسیال محبوس در فضای بین استوانه های هم-مرکز/ نا هم‌مرکز دوار

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

3 کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

10.22044/jsfm.2023.12643.3689

چکیده

بهبود خواص سیالات همواره مورد توجه صنایع و نیروگاه‌ها بوده و امروزه افزودن نانو ذرات به سیالات به عنوان یکی از راه‌های موثر معرفی شده است. از این رو در سال‌های اخیر دانشمندان توجه خود را معطوف به یافتن خواص و رفتار منحصر به فرد نانوسیالات کرده‌اند. لذا در این پژوهش به بررسی عددی تاثیر پارمتر‌های رینولدز و رایلی بر روی جریان و انتقال حرارت (توام جابه‌جایی آزاد و اجباری ) نانوسیال محبوس در فضای بین دو استوانه هم‌مرکز / غیر هم‌مرکز دوار در حالت افقی به طول بی‌نهایت که در دو دمای متفاوت نگه داشته شده‌اند پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه بین پارامتر‌های اعداد رینولدز و رایلی با میزان انتقال حرارت به ترتیب غیر‌مستقیم و مستقیم می‌باشد. افزایش عدد رایلی باعث غیر یکنواخت شدن خطوط جریان و هم‌دما می‌شود و افزایش انتقال حرارت در دیواره‌ها را به همراه دارد. بیشترین انتقال حرارت مربوط به حالت دو فازی استوانه‌های غیر هم‌مرکز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]
A. Mohanty, A. Tawfek and B. Prasad (1995) "Heat transfer from a rotating cylinder in crossflow," Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 10, no. 1, pp. 54-61.
[2]
H. Ma, Z. Ding, Y. Cao, X. Lv, W. Lu, X. Shen and L. Yin (2015) "Characteristics of the heat transfer from a horizontal rotating cylinder surface," Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 66, p. 235–242.
[3]
A. I. Alsabery , M. Ghalambaz, T. Armaghani, A. Chamkha , I. Hashim and M. Saffari Pour (2020) "Role of Rotating Cylinder toward Mixed Convection inside a Wavy Heated Cavity via Two-Phase Nanofluid Concept," nanomaterials , vol. 10, no. 6.
[4]
F. Selimefendigil and H. F.Öztop (2018) "Mixed convection of nanofluids in a three dimensional cavity with two adiabatic inner rotating cylinders," Int. J. Heat and Mass Transf., vol. 117, pp. 331-343.
[5]
H. Abou-Ziyan, R. Ameen and K. Elsayed (2021) "luid flow and convection heat transfer in concentric and eccentric cylindrical annuli of different radii ratios for Taylor-Couette-Poiseuille flow," Advances in Mechanical Engineering.
[6]
E. Abu-Nada, Z. Masoud and A. Hijazi (2008) "Natural convection heat transfer enhancement in horizontal concentric annuli using nanofluids," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 35, no. 5, pp. 657-665.
[7]
H. Dawood, H. Mohammed, N. A. Che Sidik, K. Munisamy and M. Wahid (2015) "Forced, natural and mixed-convection heat transfer and fluid flow in annulus: A review," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 62, pp. 45-57.
[8]
C. Qi, T. Luo, M. Liu, F. Fan and Y. Yan (2019) "Experimental study on the flow and heat transfer characteristics of nanofluids in double-tube heat exchangers based on thermal efficiency assessment," Energy Conversion and Management.
[9]
S. Aghakhani, B. Ghasemi, A. H. Pordanjani, S. Wongwises and M. Afrand (2018) "Effect of replacing nanofluid instead of water on heat transfer in a channel with extended surfaces under a magnetic field," International J. Num. Meth. Heat & Fluid Flow.
[10]
R. Sureshkumar, S.TharvesMohideen and N.Nethaji (2013) "Heat transfer characteristics of nanofluids in heat pipes: A review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 20, no. 1, pp. 397-410.
[11]
M. Muneeshwaran, G. Srinivasan, P. Muthukumar and C.-C. Wang (2021) "Role of hybrid-nanofluid in heat transfer enhancement – A review," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 125, p. 105341.
[12]
M. Elias, M.Miqdad, I.M.Mahbubul, R.Saidur, M. Kamalisarvestani, M. Sohel, ArifHepbasli, N. Rahim and M. Amalina (2013) "Effect of nanoparticle shape on the heat transfer and thermodynamic performance of a shell and tube heat exchanger," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 44, pp. 93-99.
[13]
M. Zheng, D. Han, F. Asif and Z. Si (2020) "Effect of Al2O3/water nanofluid on heat transfer of turbulent flow in the inner pipe of a double-pipe heat exchanger," Heat and Mass Transfer, vol. 56, p. 1127–1140, 2020.
[14]
S. Z. Heris, M. N. Esfahany and S. Etemad (2006) "Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube," Int. J. Heat Fluid Flow, vol. 203–210, p. 28.
[15]
C. T. Nguyen, G. Roy, C. Gauthier and N. Galanis (2006) "Heat transfer enhancement using Al2O3–water nanofluid for an electronic liquid cooling system," Applied Thermal Engineering , vol. 27 , p. 1501–1506.
[16]
D. Mansoury, F. I. Doshmanziari, A. Kiani, A. J. Chamkha and M. Sharifpur (2018) "Heat transfer and flow characteristics of Al2O3/water nanofluid in various heat exchangers: Experiments on counter flow," Heat Transfer Engineering, vol. 41, pp. 220-234.
[17]
K. Khanafer and K. Vafai (2021) "Analysis of turbulent two-phase flow and heat transfer using nanofluid," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 124, p. 105219.
[18]
I. DJ Azzawi, A. F. Hasan and S. Gh Yahya, "Computational optimum design of natural convection in a concentric and eccentric annular cylinder using nanofluids," J. Pwr Energ., 2022.
[19]
M. Akbari, N. Galanis and A. Behzadmehr (2011) "Comparative analysis of single and two-phase models for CFD studies of nanofluid heat transfer," International J. Therm. Sci., vol. 50, no. 8, pp. 1343-1354.
[20]
M. Haghshenas Fard, M. Nasr Esfahany and M. Talaie (2010) "Numerical study of convective heat transfer of nanofluids in a circular tube two-phase model versus single-phase model," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 37, no. 1, pp. 91-97.
[21]
A. Abedini, S. Emadoddin and T. Armaghani (2018) "Numerical analysis of mixed convection of different nanofluids in concentric annulus," Int. J. Num. Meth. Heat Fluid Flow, vol. 29, no. 4, pp. 1506-1525.
[22]
T. Lee (1998) "Numerical study of mixed convection heat and fluid flow in annuli of heated rotating cylinders," Int. J. Comput. Fluid Dyn., vol. 9, pp. 151-163.
[23]
F. Hassan Ali, H. K. Hamzah and A. Abdulkadhim (2018) "Numerical study of mixed convection nanofluid in an annulus enclosure between outer rotating cylinder and inner corrugation cylinder," heat transfer , vol. 48, no. 1, pp. 343-360.
[24]
W. El-Maghlany, . M. Abo Elazm, A. Shahata and Y. Eldrainy (2016) "Mixed convection in an eccentric annulus filled by copper nanofluid," Thermal Science, vol. 20, no. 5, pp. 1597-1608.
[25]
H. R. T. Bahrami and H. Safikhani (2020) "Heat transfer enhancement inside an eccentric cylinder with an inner rotating wall using porous media: a numerical study," J. Therm. Anal. Calorim., vol. 141, p. 1905–1917.
[26]
M. Shirazi, . A. Shateri and M. Bayareh (2018) "Numerical investigation of mixed convection heat transfer of a nanofluid in a circular enclosure with a rotating inner cylinder," J. Therm. Anal. Calorim., vol. 133, p. 1061–1073.
[27]
P. Gholamalipour, M. Siavashi and M. H. Doranehgard (2019) "Eccentricity effects of heat source inside a porous annulus on the natural convection heat transfer and entropy generation of Cu-water nanofluid," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 109.
[28]
H. Togun, T. Abdulrazzaq, S. Newaz Kazi, A. Badarudin, A. Kadhum and E. Sadeghinezhad (2014) "A review of studies on forced, natural and mixed heat transfer to fluid and nanofluid flow in an annular passage," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 39, pp. 835-856.
[29]
a. C. Y. I. Pak B. C.(1998) "Hydrodynamic and heat Transfer study of Dispersed Fluids With submicron Metallic Oxide particles," Experimental Heat Transfer, vol. 11(2), pp. 151-170.
[30]
E. J. Wasp, R. L. Gandhi and J. P. Kenny (1997) Solid–liquid slurry pipeline transportation., Berlin: Trans Tech.
[31]
B. HC. (1952) "The viscosity of concentrated suspensions and solutions," J. Chem. Phys., vol. 20 , no. 5, p. 71–81.
[32]
j.-s. Yoo (1997) "Mixed convection of air between two horizontal concentric cylinders with a cooled rotating outer cylinder," Int. J. Heat Mass Transf., vol. 41, pp. 293-302.