حل مساله معکوس شناسایی مرزها و تخمین خواص مکانیکی ماده با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی در مواد با مدول الاستیسیته متغیر

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

یکی از کاربردهای روش‌های بهینه‌سازی، حل مسائل معکوس شناسایی مرزهای داخلی، تخمین خواص مکانیکی مواد و ... می‌باشد. در بیشتر مقالاتی که تاکنون انجام شده به علت سادگی روابط، حالت‌هایی که ماده موردنظر یک جسم همگن می‌باشد، در نظر گرفته شده است، ولی در صنعت هنگامی که دو یا چند ماده مذاب در یک قالب روی هم ریخته می‌شوند، با توجه به نوع ماد‌ه‌ها امکان ترکیب و نفوذ ماده‌ها در هم وجود دارد که باعث به وجود آمدن یک ماده جدید ناهمگن می‌شود. در این مقاله شناسایی هندسۀ مرزهای داخلی نامنظم بین سه ماده و تخمین خواص مکانیکی ماده و تعیین ساختار درونی ماده میانی در حالتی که ماده میانی دارای مدول الاستیسیته متغیر می‌باشد، با تلفیق سه روش الگوریتم رقابت استعماری، سیمپلکس و روش گردایان مزدوج به همراه روش عددی المان‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر نوع و سختی مواد تشکیل‌دهنده جسم ناهمگن و تاثیر هندسه و موقعیت مرزهای داخلی در همگرایی بررسی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از قدرت و توانایی روش ارایه شده و تخمین نسبتا خوب پارامترهای مجهول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • Clements L, Oscar A. C (1981) The boundary integral equation for the solution of a class of problems in element method for anisotropic elasticity. J. Austral. Math. Soc 121(2):462-465.
 • Qingbo A.O (1995) A new boundary element method for plane anisotropic elasticity. Comput Struct, 55(1): 119-126.
 • Pan E, Amadie B (1996) A 3-D new boundary element method formulation of anisotropic elasticity with gravity. Appl Math Model 20(2):114-120.
 • Ivan  M, Clements L (2001) A boundary element method for anisotropic inhomogeneous elasticity. Int J Solids Struct 38(32): 5747-5763.
 • Gaoa X.W, Zhangb Ch, Guoa L (2007) Boundary-only element solutions of 2D and 3D nonlinear and nonhomogeneous elastic problems. Eng Anal Bound Elem 31:974–982.
 • Wang C.D, Denda M (2007) 3D BEM for general anisotropic elasticity. Int J Solids Struct 44(22): 7073-7091.
 • Wang C.Y, Hou  Y, Wang W.J (2010) Fundamental Solutions For An  In homogeneous  Cross-An Isotropic  Material Deu To Horizontal  And Vertical  Plane  Strain Line Loads. J of Mech Of  Materials & Structures 5(2): 241-262
 • Zhang Y, Sladek V, Zhaoyan L (2012) A new boundary integral equation formulation for plane orthotropic elastic media. Appl Math Model 36(10): 4862-4875
 • Ruocco E, Minutolo V (2012) Two-Dimensional Stress Analysis of Multi region Functionally Graded Materials Using A Field Boundary Element Model. Comps B Eng 43(2):663-672.
 • Wang H, Qin Q.H (2012) Boundary integral based graded element for elastic analysis of 2D functionally graded plates. Eur J Mech A Solids 33:12-23.
 • Kim H. K, Paulino G. H (2002) Isoperimetric graded finite elements for nonhomogeneous isotropic and orthotropic materials. J Appl Mech 69(4): 502-514.
 • Khodadad-Saryazdi M )1990( Application of the Characterization of the Interior of an inhomogeneous Body Using Surface Measurements [Doctoral dissertation, Michigan State University]. Michigan State University, East Lancing, USA
 • Huang C.H, Bor H.C )1997) An inverse geometry problem in identifying irregular boundary configurations. Int J Heat Mass Transf 40(9): 2045-2053.
 • Lee H.S, Park C.J & Park H.W (2000) Identification of geometric shapes and material properties of inclusions in two-dimensional finite bodies by boundary parameterization. Comput Methods Appl Mech Eng 1(3): 1-20.
 • Dashti-Ardakani M, Khodadad M (2011) Investigating the Effect of Different Boundary Conditions on the Identification of a Cavity Inside Solid Bodies. Int J Advanced Design and Manufacturing Tech 4(4).
 • Dashti-Ardakani M, Khodadad M (2013) A shape identification problem in estimating the location and the geometry of a cavity inside two-dimensional finite bodies. Int J Comput Methods 10(6); 1350042 .
 • Benmeghnia N (2020) Cavities identification in linear elasticity: energy-gap versus L2-gap cost functional, Inverse Probl Sci Eng 29 (7).
 • Shafiee H, Hosseini SarvariM (2021) Inverse estimation of temperature-dependent refractive index profile in conductive-radioactive media. Inverse Probl Sci Eng, 10(5): 580-588.
 • Somasundharam S, ReddyS (2017) Inverse estimation of thermal properties using Bayesian inference and three different sampling techniques. Inverse Probl Sci Eng 25(10): 73-88
 • Sohail R, Reddy G & Dulikravich S (2019) Simultaneous determination of spatially varying thermal conductivity and specific heat using boundary temperature measurements. Inverse Probl Sci Eng 27(11).
 • Khodadad M, Dashti-Ardakani M (2008) Inclusion Identification by Inverse Application of Boundary ment Method, Genetic Algorithm and Conjugate Gradient Method. Am J Appl Sci 5 (9): 1158-1166.
 • Atashpaz-Gargari E, Lucas C (2007) Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition. IEEE congress on evolutionary computation, Singapore.
 • Sheikhi M, Ghoddosian A (2013) A Hybrid Imperialist Competitive Ant Colony Algorithm for Optimum Geometry Design of Frame Structures. Struct Eng & Mech 46(3): 403-416.
 • Majzoobi GH (2006) Advanced numerical methods. 3rd edn. Bu-Ali Sina University, Iran. (In Persian)