مطالعه عددی تاثیر لبه شکاف بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل دو المانی با رویکرد کاهش باند فرود

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری هوایی/عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا

3 دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل ناکا-23012 مجهز به ابزار برآافزای لبه فرار با تغییر در یکی از مهم‌ترین پارامترهای هندسی آن می‌باشد. در این تحقیق حل معادلات ناویراستوکس در شرایط جریان آشفته و تراکم‌ناپذیر با بهره‌گیری از نرم‌افزار فلوئنت صورت پذیرفته است. بعد از فرآیند مدل‌سازی ایرفویل و فلپ، در زوایای فلپ متفاوت(10 الی 30 درجه)، شبکه‌بندی بی‌سازمان در نرم‌افزار گمبیت تولید شد و بهبود عملکرد آیرودینامیکی ناشی از تغییر در پارامتر هندسی لبه شکاف مورد بررسی قرار گرفت. جریان از نوع دائم، آشفته و تراکم‌ناپذیر فرض شده و الگوریتم حل معادلات نیز فشار مبنا انتخاب شده است. محدوده عدد رینولدز جریان106×6/3 بوده و مدل آشفتگی مورد استفاده کا-اپسیلون در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج و مشخصه‌های آیرودینامیکی ایرفویل مجهز به فلپ تک‌شکافه پس از ایجاد تغییر موردنظر در پارامتر هندسی، نشان می‌دهد که با بهبود قابل توجه ضرایب آیرودینامیکی(به طور میانگین افزایش 9 درصدی ضریب برآ و نیز افزایش 6 درصدی ضریب پسا)، باند فرود هواپیما کاهش خواهد یافت. هم‌چنین بررسی گرادیان‌های فشار و سرعت در مقاطع مختلف، نشان می‌دهند که تغییر به وجود آمده موثر بوده و در مقایسه با مقاله مرجع توزیع بهتری صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


 • Norton (2002) STOL Progenitors: The Technology Path to a Large STOL Aircraft and the C-17A. AIAA Inc.
 • B. Anderson (1981) Historical overview of V/STOL aircraft technology. NASA Tech Memo 81280, Ames Research Center, Moffet Field.
 • Ehsan Najafi, Soheila Abdollahipour, Arash Shams Taleghani (2022) Numerical Study of the Effects of Excitation Frequency of Synthetic Jet Actuator on Aerodynamic Performance of a Supercritical Airfoil. Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 11, Issue 1, 161-176.
 • S. Taleghani, A. Shadaram, M. Mirzaei (2012) Effects of duty cycles of the plasma actuators on improvement of pressure distribution above a NLF0414 airfoil. IEEE Trans on Plas Sci, Vol. 40, No. 5, 1434-1440.
 • Salmasi, A. Shadaram, A. Shams Taleghani (2013) Effect of plasma actuator placement on the airfoil efficiency at poststall angles of attack. IEEE Trans on Plas Sci, Vol. 41 No. 10, 3079-3085.
 • Shams Taleghani, A. Shadaram, M. Mirzaei (2012) Effects of duty cycles of the plasma actuators on improvement of the pressure distribution over NLF0414 airfoil. Modares Mechanical Engineering, Vol. 12, No. 1, 106-114. (in Persianفارسی )
 • Salmasi, A. Shadaram, M. Mirzaei, A. Shams Taleghani (2013) Numerical and experimental investigation on the effect of a plasma actuator on NLF0414 airfoils efficiency after the stall. Modares Mechanical Engineering, Vol. 12, No. 6, 104-116. (in Persianفارسی )
 • Shams Taleghani, A. Shadaram, M. Mirzaei (2012) Experimental Investigation of Active Flow Control for Changing Stall Angle of a NACA0012 Airfoil Using Plasma-Actuator. Fluid Mechanics and Aerodynamics Journal, Vol. 1, 89-97. (in Persianفارسی )
 • Mohammadi, A. S. Taleghani (2014) Active Flow Control by Dielectric Barrier Discharge to Increase Stall Angle of a NACA0012 Airfoil. Arab J Sci Eng, Vol. 39, 2363–2370.
 • Mirzaei, A. S. Taleghani A. Shadaram (2012) Experimental study of vortex shedding control using plasma actuator. Appl Mech and Mat, Vol. 186, 75-86.
 • S. Taleghani, A. Shadaram, M. Mirzaei, S. Abdolahipour (2018) Parametric study of a plasma actuator at unsteady actuation by measurements of the induced flow velocity for flow control, J Braz Soc Mech Sci, Vol. 40, Issue 4, 1-13.
 • Shams Taleghani, A. Shadaram, M. Mirzaei (2012) Experimental investigation of geometric and electrical characteristics by measurements of the induced flow. Modares Mechanical Engineering, Vol. 12, No. 5, 132- 145. (in Persian فارسی)
 • Shams Taleghani (2019) Numerical and Parametric investigation of Suction over a Cylinder for Reduction of Flow Unsteadiness and vortexJournal of Mechanical Engineering, Vol. 49, No. 3, 183-192. (in Persianفارسی )
 • Abdolahipour, M. Mani, A. Shams Taleghani (2022) Pressure Improvement on a Supercritical High-Lift Wing Using Simple and Modulated Pulse Jet Vortex Generator. Flow Turbul Combust, Vol. 109, 65–100.
 • Abdolahipour, M. Mani, A. Shams Taleghani (2022) Enhancing the high-lift properties of a supercritical wing by means of a modulated pulse jet actuator. Tech Phys Lett (Berlin: Springer) in press.
 • Abdolahipour, M. Mani, A. Shams Taleghani (2022) Experimental Investigation of Flow Control on a High-Lift Wing Using Modulated Pulse Jet Vortex Generator. J Aerosp Eng, Vol. 35, Issue 5, 05022001.
 • Abdolahipour, M. Mani, A. Shams Taleghani (2021) Parametric study of a frequency-modulated pulse jet by measurements of flow characteristics. Phys Scr, Vol. 96, No. 12, 125012.
 • Soheila Abdolahi Poor, Abbas Mardani, Seyed Arash Shams Taleghani (2016) Effects of pulsed counter flow jets on aerothermodynamics performance of a Re-Entry capsule at supersonic flow. Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 5, No. 1, 55-65. (in Persianفارسی )
 • Taeibi Rahni, A. Shams Taleghani, M. Sheikholeslam, G. Ahmadi (2022) Computational simulation of water removal from a flat plate, using surface acoustic waves. Wave Motion, Vol. 111, No. 12, 18-34.
 • M. Sheikholeslam Noori, M. Taeibi Rahni, S. A. Shams Taleghani (2020) Numerical analysis of droplet motion over a flat plate due to surface acoustic waves. Microgravity Sci Technol, Vol. 32, No. 4, 647-660.
 • Sheikholeslam Noori, A. Shams Taleghani, M. Taeibi Rahni (2021) Surface acoustic waves as control actuator for drop removal from solid surface. Fluid Dyn Res, Vol. 53, No. 4, 045503.
 • Sheikholeslam Noori, A. Shams Taleghani, M. Taeibi Rahni (2020) Phenomenological Investigation of Drop Manipulation Using Surface Acoustic Waves. Microgravity Sci Technol, Vol. 32, No. 6, 1147-1158.
 • Sheikholeslam Noori, M. Taeibi Rahni, A. Shams Taleghani (2020) Effects of contact angle hysteresis on drop manipulation using surface acoustic waves. Theo and Comp Fluid Dyn, Vol. 34, No. 1, 145-162.
 • ghanbari motlagh, S. abdolahipour, A. Shams taleghani (2020) Flow control by magnetohydrodynamic field method at the supersonic air intake. Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 9, No. 1, 157-170. (in Persianفارسی )
 • Shams taleghani, A. ghanbari motlagh, S. abdolahipour (2021) Numerical Study of the Effects of Magnetohydrodynamic Field on Shock-Induced Flow Separation. Fluid Mechanics and Aerodynamics Journal, Vol. 9, No. 2, 17-28. (in Persianفارسی )
 • Yadegari; A. Seyed ShamsTaleghani (2014) Porous Media Applications in Shock Attenuation on Suction side of an Airfoil. Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 3, No. 1, 61-71. (in Persianفارسی )
 • Yadegari, A. Shams Taleghani (2015) A Parametric Study for Passive Control of Shock-Boundary Layer Interaction of an Airfoil with Porous Media in a Transonic Flow. Fluid Mechanics and Aerodynamics Journal, Vol. 3, No. 4, 73-86. (in Persianفارسی )
 • Yadegari, A. Shams Taleghani (2016) Numerical Study of Shock-Boundary Layer Interaction on an Airfoil with Cavity and Porous Surface: Parametric Investigation in a Transonic Flow. Journal of Solid and Fluid Mechanics, Vol. 6, No. 2, 271-284. (in Persianفارسی )
 • Meysam Izadi, Reza Khaki, Seyyed Arash Shams Taleghani (2020) A study of the effects of smart flap on model airfoil of fighter. Journal of Aeronautical Engineering, 22, Issue 2, 80-97. (in Persianفارسی )
 • Aditya Arra, Nitinkumar Anekar, Shrikant Nimbalkar (2021) Aerodynamic effects of leading edge (LE) slats and slotted trailing edge (TE) flaps on NACA-2412 airfoil in prospect of optimization. Inter Conf Mat & Proc & Char, Vol. 44, 587-595.
 • R. Hammerton, Weihua Su, Guoming Zhu, Sean Shan Min Swei (2018) Optimum distributed wing shaping and control loads for highly flexible aircraft. Aerosp Sci Technol, Elsevier Masson SAS, Vol. 79, 255-265.
 • Wenxing Hao, Chun Li (2020) Performance improvement of adaptive flap on flow separation control and its effect on VAWT. J Energy, Elsevier Ltd, Vol. 213, 356- 378.
 • Gustavo Luiz Olichevis Halila, Alexandre Pequeno Antunes, Ricardo Galdino da Silva, João Luiz F. Azevedo (2019) Effects of boundary layer transition on the aerodynamic analysis of high-lift systems. Aerosp Sci Technol, Elsevier Masson SAS, Vol. 90, 233-245.
 • Abdolahipour; M. Mani, A. Shams Taleghani (2021) Experimental Investigation of Aerodynamic Characteristics of a Supercritical Two-Element High-Lift Airfoil. Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 10, No. 1, 57-69. (in Persian فارسی)
 • Mostafa Kazemi, Ali Madadi, Mahmoud Mani (2022) Optimization of the Slotted Gurney-Flap geometry applied to NACA 0012 airfoil for aerodynamic performance improvement, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, Vol. 53, Issue 11, 2-12. (in Persian فارسی)
 • Kasim Biber (2005) Stall hysteresis of an airfoil with slotted flap. J Aircr, AIAA Inc., Vol. 42, 1462-1470.
 • Alfonso Noriega, Mark J. Balas, Richard P. Anderson (2016) Robust Adaptive Control of a Weakly Minimum Phase General Aviation Aircraft. Procedia Comput Sci, Elsevier B.V., Vol. 95, 497-506.
 • Nemati, A. Jahangirian (2020) Robust aerodynamic morphing shape optimization for high-lift missions. Aerosp Sci Technol, Elsevier Masson SAS, Vol. 103, 167-183.
 • Chen, F. Zhang, M. Khalid (2004) Aerodynamic Optimization for a High-Lift Airfoil/Wing Configuration. 22th Applied Aerodyn Conf & Exhibit.
 • L. Houghton, P. W. Carpenter Steven, H. Collicott Daniel, T. Valentine (2017) Aerodynamics for Engineering Students. 7th Edition, 591-634.
 • Soulat, A. Fosso Pouangué, S. Moreau (2016) A high-order sensitivity method for multi-element high lift device optimization. Comput Fluids, Elsevier Ltd., Vol. 124, 105-116.
 • Weishuang LU, Yun Tian, Peiqing LIU (2017) Aerodynamic optimization and mechanism design of flexible variable camber trailing-edge flap. CJA, Vol. 30, 988-1003.
 • Qingsong Liu, Weipao Miao, Chun Li, Winxing Hao, Haitian Zhu, Yunhe Deng (2019) Effects of trailing-edge movable flap on aerodynamic performance and noise characteristics of VAWT. J Energy, Elsevier Ltd, Vol. 189, 354-369.
 • Minghui Zhang, Zhenli Chen, Zhaoguang Tan, Wenting Gu, Dong Li, Changsheng Yuan, Binqian Zhang (2019) Effects of stability margin and thrust specific fuel consumption constrains on multi-disciplinary optimization for blended-wing-body design. CJA, Vol. 32, 1847-1859.
 • J. Wenzinger, T. A. Harris (1939) Wind-Tunnel Investigation of a Naca-23012 Airfoil with Various Arrangements of Slotted Flaps. Technical notes of NACA, No. 664.
 • Grzegorz Kowa leczko, Andrzej Leski, Zielinski (2016) Estimation of Loads Acting on Flaps of the Su-22 Aircraft for Fatigue Tests. Prob Mech Arm Avi Safety Eng, Vol. 7, No. 3, 87-112.
 • Peter Eliasson, Olof Grundestam, Shia-Hui Peng, Hua-Dong Yao, Lars Davidson, Lars-Erik Eriksson (2012) Assessment of High-lift Concepts for a Regional Aircraft in the ALONOCO Project. 50th AIAA Aerosp Sci Meet Inc Conf, p. 277.
 • P. Van Dam (2002) The aerodynamic design of multi-element high-lift systems for transport airplanes. Prog Aerosp Sci, Vol. 38, Issue 2, 101-144.
 • Wild (2013) Mach and Reynolds Number Dependencies of the Stall Behavior of High-Lift Wing-Sections. J Aircr, Elsevier Ltd Vol. 50, No. 4.
 • G. Lowry (1941) wind-tunnel investigation of naca 23012 airfoil with several arrangements of slotted flaps with extended lips. Technical notes of NACA, No. 808.
 • Fangzheng Chen, Jianqiao Yu, Yuesong Mei (2017) Aerodynamic design optimization for low Reynolds tandem airfoil. J Aerosp Eng, Vol. 232.
 • Mohseni, R. Mittal (2014) Synthetic Jets: Fundamentals and Applications. 1st Edition, CRC Press.