طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 هیات علمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

این مقاله‏‌ به بررسی عملکرد کنترل کننده فازی مرتبه بالا بر روی یک سیستم تهویه مطبوع می پردازد. این کنترل کننده قادر است در سیستم های پیچیده بخصوص در سیستم های چند وروی- چند خروجی با در نظر گرفتن تغییرات در هریک از متغیرهای کنترلی ، با توجه به نیاز سیستم به تنظیم عملگرهای کنترلی بپردازد. اساس کار بر تنظیم اولیه هر متغیر با روش ممدانی و سپس بهره گیری از کنترل کننده فازی مرتبه بالا در تنظیم بهره کنترلی استوار می باشد. در ادامه برای کاهش خطا از روش اتوماتای یادگیری گسسته استفاده شده است. کنترل کننده پیشنهادی قادر است در مواجهه با اغتشاش ایجاد شده در بارگرمایی و رطوبتی، شرایط مطلوب را در حداقل زمان ممکن فراهم نماید. تطبیق پذیری و عدم نوسان در رسیدن به پاسخ مطلوب از دیگر ویژگی های این کنترل کننده می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد که این کنترل کننده قادر است شرایط مطلوب محیطی را از نظر دمایی و همچنین از نظر رطوبتی در کمترین زمان ممکن تأمین نماید که این مهم منجر به کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات