بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله تاثیر سه نوع مختلف زائده تولید گردابه ، شامل زائده های: 1- چهار وجهی گوه ای شکل؛ 2- مستطیلی بلوکی شکل؛ 3- مثلثی باله ای شکل ، روی یک مبدل حرارتی پره لوله ای و با استفاده از تحلیل اگزرژی و به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. در این آزمایش برای به جریان در آوردن هوا از روی مبدل حرارت پره لوله ای ، از یک سیستم تونل باد استفاده شده است. آب گرم نیز با دبی ثابت و محدوده ی تغییرات دمای ورودی بین44 تا 68 درجه سانتیگراد ، و در حالت پایا درون لوله ها به گردش در می آید. نتایج نشان میدهد که استفاده از این زائده ها نسبت بازگشت ناپذیری سمت هوا به نرخ انتقال حرارت ، را کاهش می دهد که این کاهش در مورد زائده های بلوکی شکل بیشتر از دو نوع زائده دیگر آزمایش شده است. برای آشکار شدن تاثیرات انواع زائده ها روی عملکرد مبدل حرارتی، از کمیت جدید دیگری به نام کارآیی زائده تولید گردابه (PVG) ، استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که این کمیت دارای مقادیر کمتر از 5% برای زائده های گوه ای شکل تا بیش از 35% برای زائده های بلوکی شکل است که نشان دهنده ی تاثیر مثبت انواع زائده ها به خصوص زائده های بلوکی شکل روی عملکرد مبدل حرارتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات