شبیه سازی عددی و آنالیز افتهای حرارتی و هیدرولیکی در موتور استرلینگ نوع بتا بابازیاب متحرک

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشکده مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

هدف از این تحقیق، توسعه یک مدل مناسب ترمودینامیکی برای موتور استرلینگ نوع بتا، با تغییر در شکل بازیاب حرارتی است. در موتور های استرلینگ متعارف مدل بتا، جابجا کننده و پیستون توان در یک سیلندر قرار دارند و سیال عامل بین محفظه های انبساط و تراکم، از مسیر کنارگذر سیلندر اصلی، عبور می کند. در تحقیق حاضر شکل جدیدی از بازیاب حرارتی برای موتور استرلینگ مدل بتا پیشنهاد شده است. در شکل جدید، لایه های همگن پی دی پی سیم های مربعی، فضای پیستون جابجا کننده را پر کرده است، بطوریکه پیستون جابجایی، نقش جابجاکننده و بازیاب حرارتی را همزمان بر عهده دارد. برای این منظور، مدلسازی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده و نتایج بدست آمده با مقادیر منتشر شده، مقایسه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در مقایسه با موتور های متعارف، موتور پیشنهادی، علاوه بر کاهش اندازه هندسی، 1/6 % درصد راندمان بالاتری دارد و 16% درصد توان بالاتری تولید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات