شبیه سازی و بررسی عملکرد یک سیستم هدایت نوعی با مدل سازی مناسب اجزای آن و تعیین حساسیت سیستم هدایت به ضرایب آیرودینامیکی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار، گروه مهندسی هوا و فضا، دانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در امر هدایت اجسام، بیشتر فرمان هدایت با محاسبه زاویه خط دید، تولید می گردد. از بین الگوریتم های هدایت مبتنی بر خط دید، قانون هدایت تناسبی PN دارای کاربردهای فراوانی می باشد. در این قانون هدایت، نیاز به داشتن مشتق زاویه خط دید می باشد. در بین مطالعات موجود، زاویه خط دید با اندازه گیری زاویه های جسم و هدف تعیین شده و از آن مشتق عددی گرفته می شود. تغییرات زاویه خط دید بین وسیله و هدف، می تواند مستقیما توسط یک سیکر (بدون مشتق گیری) اندازه گیری گردد. چنین سیستم هدایتی یک سیستم هدایت مبتنی بر سیکر بوده که شامل زیر سیستم های سیکر، دینامیک وسیله، نوع مسیر پروازی و سنسورهای ناوبری می‌باشد. بدیهی است که هر کدام از زیرسیستم ها، وابسته به تعدادی پارامتر می‌باشد. در این مقاله با انجام شبیه سازی عددی، عملکرد یک حلقه هدایت مبتنی بر سیکر بر حسب ضرایب آیرودینامیکی آن حلقه بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Shneydor NA (1998) Missile guidance and pursuit: kinematics, dynamics and control. 1st edn. Woodhead Publishing.
[2] Zarchan P (2002) Tactical and strategic missile guidance. 5th edn. AIAA.
[3] Siouris GM (2004) Missile guidance and control systems. 1tst edn. CRC Press.
[4] Yanushevsky R (2007) Modern missile guidance. 1st edn. CRC Press.
[5] Jeon IS, JI Lee, Tahk MJ (2010) Homing guidance law for cooperative attack of multiple missiles. J Guid Control Dyn 33(1): 275-280.
[6] Menon P, Ohlmeyer EJ (2001) Nonlinear integrated guidance-control laws for homing missiles. in AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit.
[7] Murtaugh SA, Criel HE (1966) Fundamentals of proportional navigation. IEEE Spectrum 3(12): 75-85.
[8] Guelman M (1974) The closed form solution of true proportional navigation. DTIC Document.
[9] Yang CD, Yeh FB, Chen JH (1987) The closed-form solution of generalized proportional navigation. J Guid Control Dyn 10(2): 216-218.
[10] Becker K (1990) Closed-form solution of pure proportional navigation. IEEE Trans Aerosp Electron Syst 26(3): 526-533.
[11] Yuan P, Chern J (1992) Ideal proportional navigation. J Guid Control Dyn 15(5): 1161-1165.
[12] Ghose D (1994) True proportional navigation with maneuvering target. IEEE Trans Aerosp Electron Syst 30(1): 229-237.
[13] Ghaffari V (2018) Stability analysis and guidance law design with finite-time stability property in presence of measurement noise. J Nonlinear Sys Elec Eng 4(1): 97-110.
[14] Roskam J (2001) Airplane flight dynamics and automatic flight controls.
[15] Palumbo NF, Blauwkamp RA, Lloyd JM (2010) Basic principles of homing guidance. Johns Hopkins APL Tech Dig 29(1): 25-41.
[16] Dong FZ, Zeng X, Zhang A, Wang Y (2013) Research on Radar/IR Dual-mode Seeker Against Chaff-jamming. Fire Control and Command Control 3: 15-20.
[17] Gurfil P (2003) Zero-miss-distance guidance law based on line-of-sight rate measurement only. Control Eng Pract 11: 819-832.
[18] Shi X, Xu J, Xu Y, Song J (2005) A simulation study on agent-network based route guidance system. IEEE Proceedings in Intelligent Transportation Systems.
[19] Chen CW, Kouh JS, Tsai JF (2013) Modeling and simulation of an AUV simulator with guidance system. IEEE J Oceanic Eng 38(2): 211-225.
[20] Mirzaei M, Alishahi MM (2014) Performance investigation of control and guidance system for a spinning flight vehicle with dithering canard. Modares Mechanical Engineering 14: 169-175.
[21] Abbasi Y, Moosavian SAA, Novinzadeh AB (2015) Guidance and control system design for an aerial robot based on reference trajectory acceleration. Aerospace Knowledge and Technology Journal 4(1): 17-31.
[22] Ogata K, Yang Y (2009) Modern control engineering. 5th edn. Prentice Hall.
[23] Nesline FW, Nesline ML (1984) Homing missile autopilot response sensitivity to stability derivative variations. in the IEEE conference on decision and control.