بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 مدیر گروه/ دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجو/ دانشگاه حکیم سیزواری

4 دانشجو/دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی تاثیر نیروی باد در شرایط طوفانی بر کابل ها و سیم های استاندارد که به عنوان هدایت کننده های الکتریکی در خطوط انتقال برق و یا تجهیزات نگهدارنده آنتن های رادیویی شناخته می شوند، پرداخته شده است. برای این کار از چهار نوع کابل 20 و 63 کیلوولت، سیم نگهدارنده دکل ها و کابل روکش دار استفاده شده است که هرکدام دارای قطرها و زبری های متفاوتی هستند. آزمایشات در تونل باد و اندازه گیری ها با استفاده از جریان سنج سیم داغ صورت گرفته است. سرعت مورد استفاده در این تحقیق 17m/s و 24m/s می باشد که مربوط به سرعت بادهای شدید و طوفان هاست. هدف از این تحقیق در واقع بررسی سرعت متوسط، پارامترکاهش سرعت(W0)، مقدار نصف دهانه دنباله سرعت( b1/2)، ضریب پسا و عدد استروهال کابل ها در شرایط طوفانی است. افزایش اغتشاشات و مومنتوم جریان سبب می شود که جریان جدا شده از سطح مدل دوباره به مدل بچسبد. با توجه به نتایج تقریبا در همه مدل ها بجز کابل روکش دار، ضریب پسا در سرعت 24 متر بر ثانیه کمتر از سرعت 17 متر بر ثانیه می باشد. به نظر می رسد کابل 20 کیلوولت از بقیه مدل ها مناسبتر است و می توان از الگوی کلاف آن در سرعت های مذکور بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات