کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی
مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 143-152

10.22044/jsfm.2016.693

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش