کلیدواژه‌ها = کمپرسور محوری
بررسی اثر تزریق نوک بر ساختار جریان نشتی نوک در یک کمپرسور محوری

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2022.11399.3505

ثاراله عباسی؛ محمد رئیس زاده اسکوئی؛ شهاب اسماعیل زاده ولی


تحلیل فرکانسی ریزش گردابه در کسکید کمپرسور محوری در اعداد رینولدز متوسط

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 19-27

10.22044/jsfm.2016.687

محمد حسن شجاعی فرد؛ مسعود رجبی اسلامی؛ جواد زارع