کلیدواژه‌ها = ضریب سفتی
شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 43-60

10.22044/jsfm.2016.644

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی