نویسنده = علیرضا نداف اسکوئی
بررسی تحلیلی، تجربی و عددی عملکرد بالستیکی اهداف مرکب سرامیکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 31-45

10.22044/jsfm.2020.9143.3070

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی


بررسی مدل‌های نفوذ پرتابه در اهداف فلزی و سرامیکی

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 77-92

10.22044/jsfm.2020.8459.2914

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ خداداد واحدی


ارائه یک مدل اصلاحی و بررسی تحلیلی نفوذ پرتابه در اهداف نیمه بی‌نهایت سرامیک – فلز

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 31-45

10.22044/jsfm.2019.8173.2855

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی