نویسنده = ���������������� ����������������
تحلیل تنش‌های برشی ناشی از پیچش مقاطع منشوری با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 47-54

10.22044/jsfm.2015.569

محسن لشکربلوک؛ امید نیکمهر؛ بنفشه نوروزی؛ امیرعباس عابدینی