نویسنده = ������������ ��������
بررسی عددی تاثیر تخلیه کرونا بر انتقال حرارت و افت فشار در یک شکاف

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 205-221

10.22044/jsfm.2017.916

نقی حبیبی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی


تحلیل عددی تأثیر الکترود جمع‌کننده سیمی بر میدان جریان و انتقال حرارت تحت محرک الکتروهیدرودینامیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 201-213

10.22044/jsfm.2016.698

سجاد تقوی فدکی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی


بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی بر میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی اجباری روی یک پله پسرو

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-248

10.22044/jsfm.2015.524

کامران مستجیری عبید؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی