نویسنده = �������������� ���������� ������������
بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی بر میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی اجباری روی یک پله پسرو

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-248

10.22044/jsfm.2015.524

کامران مستجیری عبید؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی