نویسنده = �������� ������������ �������� ������������