نویسنده = ���������������� ��������
انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه L شکل بافلدار

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 311-321

10.22044/jsfm.2016.814

نصرالله علوی؛ طاهر ارمغانی؛ احسان ایزد پناه