نویسنده = �������� ������ �������� ������������ ������ ����������
حل مسأله معکوس شناسایی پارامترهای مدل اجزاء محدود تیر غیر‌یکنواخت به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 39-48

10.22044/jsfm.2015.428

سید احسان حاجی آقا محمد زرباف؛ تقی شجاعی؛ رضا معدولیت