نویسنده = �������������� ����������
بررسی تأثیر زبری در افت کارایی یک مرحله کامل توربین گاز

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 197-212

10.22044/jsfm.2016.771

علی فرخی پور؛ مسعود برومند؛ محمدجعفر کرمانی