نویسنده = ������������ ������ �������� ������
تحلیل پارامترهای هندسی مؤثر در طراحی دینامومتر هیدرولیکی 5/1 کیلو واتی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 151-162

10.22044/jsfm.2015.672

سید حمید رضا قریشی؛ مهدی مقیمی؛ احمد فصیح فر