نویسنده = ���������� �������������� ����������
کنترلگر مقاوم و تطبیقی دستگاه آزمون پره توربین بادی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 27-38

10.22044/jsfm.2015.554

سید حسن قرشی؛ بهنام معتکف ایمانی