نویسنده = �������� ���������������� �������� ������