نویسنده = �������������� ��������
تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 213-226

10.22044/jsfm.2016.772

سینا افخمی؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ مهدی نوروزی