نویسنده = ������������ ������ �������� ��������������
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 23-34

10.22044/jsfm.2013.104

حسین میرزائی نصیرآباد؛ رضا خالوکاکائی؛ محمود شریعتی؛ سید محمد اسماعیل جلالی