نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
شبیه سازی مشترک برای کنترل فعال ارتعاشات حاصل از جریان یک استوانه دایره ای

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 113-124

10.22044/jsfm.2015.577

امیرحسین ربیعی؛ میعاد جراحی؛ سید محمد هاشمی نژاد