نویسنده = ������������ ������������������ ��������������
بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 197-210

10.22044/jsfm.2019.8227.2871

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران


بررسی عددی نشست و حذف ذرات جامد آلاینده روی یک فیلتر مربعی به روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 249-260

10.22044/jsfm.2015.421

امیر صادقی پور مروی؛ عطاالله سلطانی گوهرریزی؛ سعید جعفری